“Loltuun Ooneeg Shanee kun du’a irraa hafee leencoota Faannoo shawaattin kan qabamedha,” jedhu fuula fesbuukii irratti hordoftoota kuma 24 ol kan qabuun Ebla 19,2022 ALA maxxanfameera.

Maxxansi kunis sochii adda addaa kuma lamaa ol argatee yeroo 300 ol qoodameera.

HaqChek suura kana qoratee akka Soba ta’e dhugoomseera.

Faannoon dargagoo Amaaraa tola oltuummaattin eegumsa biyyattif kan dhabateedha.

Naannolee Amharaa kessatti OLF-Shannen akka miidhaa geesisaa jiru maxxansoonni himan baayyen ni jiru. Maxxansoonni  ‘Social media’ OLF-Shannen akka giddu kaabaa Itoopiyaa godina shawaa kaabaa naannoo Amhara  magaalaa Shawaa Robititti midhaa geesisaa jiru agarsiisaa jira

Karaa Shawaa Roobit irraa gara magaalaa Dassee geessutti ganda Molaalee naannowaa mana jireenyaa 10,000 qabuu Hidhatoota OLF-Shaneen Gubachusaa Gabaasni gabaassera.

Hidhatoonni OLF, Shawaa Roobit irratti dhukaasa bananiiru. 

Aboottin angoo fi jiraattoonni naanno sanaa Hidhatoonni hidhatan  godina shawaa kaaba, aanaa Efraataa fi Gidim naannoo Amharaa akasumas naannoo Kewaat fi Shawaa Roobititi jiraatoota naanicha fi qabeenya irratti  dhukaasa bananii miidhaa geesisuu isaani himaniiru.

Haaluma kanaan nama siyaasaa beekaamaa fuula Fesbuukki isaa  irratti maxxansi “gareen shororkeessaa Oneeg moottumaattin deggarama jiru naannoo Shawaa Roobit irratti miidhaa gudda geesisaa jira” jedhu argameera.

Moottumaan naanoo oromiyaa karaasaattiin karaa qinda’aan duula Ooneeg Shanee dhabamsiisuu akka itti fufu ebla 20,2022 ALA himeera. Moottummaan naanicha gochaan gareen kun uuumata Oromoo irratti miidhaa sukaneesa geessisaa jiru kaayyoos ta’e akeeka siyaasa akka hin qabne hubachiisera.

Suuraan kunis fuula Fesbuukii fi tiwitter adda addaa irratti yaada tokko qabatee looltuun OLF-Shanee hidhaatoota Faannoof harka kennu isaa maxxansaniiru.

HaqChek suuricha qoorachun suurichi guraandhala 12,2022 ALA fuula Fesbuukii irratti barru afaan oroomottin akkas jedhun maxxanfameera; “ Reebba fi hidhamuu gootota oromoo baayyee noonoo Oromiyaa adda addaa kessatti…jaal Abdii-Oromoo fi saboota Oromoo naanoolee Oromoo adda addaatti gara mana hidhaatti geeffamaa jiru. hatatamaan yoo hin gadhiifamne kaabinoota, kaadree godinichaa fi moottumaa federaalaa iirrati tarkaanfin fudhatama.”

Suuraa irratti looltuun mataa guduruu harki isaa hidhame humna  addaa Oromiyaattin marfame miseensa OLA-Shanee akka ta’ee shakamedha.

Loltuun namicha qabamee hidhame duuba jiru uffata uniformii humna addaa Oromiyaa  fi kooffiyaa humnii addaa Oromiyaa ufattu kabateera.

Haata’u malee maxxansoonni wa’ee loola magaalaa shawaa Robit Faannoo Amhaaraa fi humna OLA-Shanee baayyee jiraatuus ,suuraan maxxansa kana gargaaruuf fuula Fesbuukii  fi tiwitter irratti maxxanfamee akka sirri hin taanne dhugoomera. 

Kanaafuu, HaqChek suuricha Soba ta’uusa mirkaneessera.

Similar Posts