Hagayya 7, 2023 fuulaa Feesbuukii tokko suuraa Helikoptera waraanaa Itoophiyaa garee milishaa Faanoon yeroo waldhabdee hidhannoo naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamaa jirutti kan rukkutame jedhu qoodee ture.

Barreeffamni Feesbuukii kun waltajjii kana irratti kan bayyee faffaca’ee fi dawwataa bayyee kan argate yoo ta’u, yeroo barreeffamni kun maxxanfamu si’aa 21 qodameraa. 

Haqcheck suuraa kana sakatta’ee himannaa kana akka hin deeggarre mirkanesseraa.

Kanarra kan ka’e Haqcheck himannaa kana Soba taasiseera.

Ebla 6, 2023 mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa humnoota poolisii addaa naannolee hidhannoo hiikkachuuf murteessuu isaa beeksise.

Murtee mootummaa booda tasgabbii dhabuun mootummaa naannoo Amaaraa humnoota poolisii addaa naannoo diigamuu mormuun weerare. Sana booda naannoo Amaaraa keessatti waldhabdee fi walitti bu’iinsi hidhannoo uumameera.

Hidhattoonni Fannoo magaalota gurguddoo naannichaa dabalatee naannolee hedduu to’atanii. Mootummaan yeroo muraasa booda haala kana duubatti deebisuuf naannichatti labsii yeroo muddamaa labsuun isaa ni yaadatama.

Mootummaan federaalaa naannolee gurguddoo naannoo Amaaraa deebifatus, lolaafi waldhabdeen hidhannoo humnoota waraanaa Itoophiyaa fi garee milishaa Faanoo gidduutti itti fufe ture.

Haala kana kessattii, maxxansi Feesbuukii tokko waldhabdee dhiheenya  kana uumameen hidhattoonni Faanoo helikooptara waraana Itoophiyaa kuffisan jedhu waliin suuraa qoodera.

Haa ta’u malee, Haqcheck himannaa kana qoratee suuraan kun himannaa kana akka hin deeggarre argateera. Suuraan jalqaba kun kanaan dura Amajjii 3, 2022 marsarii irratti maxxanfamee kan ture yoo ta’u, barreeffamni isaa balaa helikopteri Romaniyaa kessattii xiyyaara waraana galaana Gurracha keessatti barbaadaa turte. Kan jedhu dha.

Kanaafuu HaqCheck suuraa sirrii hin taane fayyadamuu isaatiin barreeffama Facebook kana Soba jedheera.

Similar Posts