Fuulli X (Twitter) hordoftoota 50,000 ol qabu tokko suuraa Hagayya 26, 2023 qoodee, waldhabdee deemaa jiru gidduutti humni waraanaa Itoophiyaa helikooptaraan gara naannoo Amaaraatti yeroo geejjiban agarsiisa.

Barreeffamni twitterii kun waltajjii kana irratti kan baay’ee faffaca’e ta’ee, yeroo 61 kan qoodame yoo ta’u, deebii jallachuu 88 ol argateera.

Haa ta’u malee HaqCheck maxxansa kana sakatta’ee suuraan kun kan yeroon isa turee ta’u fi himannaa kana kan hin deeggarre ta’u isaa mirkaneesseera.

Halaa kanan HaqCheck himannaa kana Soba taasiseera.

Ebla 6, 2023 mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa humnoota poolisii addaa naannolee hidhannoo hiikkachuuf murteessuu isaa beeksise.

Murtee mootummaa booda tasgabbii dhabuun mootummaa naannoo Amaaraa humnoota poolisii addaa naannoo diigamuu mormuun weerare. Sana booda naannoo Amaaraa keessatti waldhabdee fi walitti bu’iinsi hidhannoo uumameera.

Hidhattoonni Fannoo magaalota gurguddoo naannichaa dabalatee naannolee hedduu to’atanii. Mootummaan yeroo muraasa booda haala kana duubatti deebisuuf naannichatti labsii yeroo muddamaa labsuun isaa ni yaadatama.

Mootummaan federaalaa naannolee gurguddoo naannoo Amaaraa deebifatus, lolaafi waldhabdeen hidhannoo humnoota waraanaa Itoophiyaa fi garee milishaa Faanoo gidduutti itti fufe ture.

Haala kana kessattii, maxxansi X (Twitter) tokko waldhabdee deemaa jiru gidduutti loltoonni waraanaa Itoophiyaa helikooptaraan gara naannoo Amaaraatti yeroo geejjiban kan agarsiisu suuraa qoodera.

Haa ta’u malee, HaqCheck himannaa kana qoratee suuraan kun himannaa kana akka hin deeggarre argateera.Suuraan jalqabaa kun viidiyoo kilippii Hagayya 2, 2021 Feesbuukii irratti qoodame irratti mul’ateera. Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa qulqulleessuu sabaa, loltoota geejjibsiisuu, loojistikii, fi meeshaa waraanaa gara lola Tigraayitti geejjibsiisuu keessatti hirmaachuu isaa kan ibsuu dha.

Kanaafuu, HaqCheck maxxansa Twitter kana suuraa sirrii hin taane fayyadamuu isaatiin barreeffama kana Soba jedhe jirra.

Similar Posts