Guraandhala 28, 2015 akkaawuntiin Tiwiitterrii tokkoo suuraa sadii qoodee meeshaan waraanaa fi rasaasni seeraan alaa ken ta’ee mana jireenyaa Obbo Abune Abrahaam, itti gaafatamaa Phaaphaasii Mana Lubummaa Bahrdarii fi waajjira Paatriyaarkitti keessattii argamuu isaa qoodeera.

Barreeffamni Tiwiitter kun irraa poolisiin sakatta’een mana jireenyaa Abune Abrahaam keessatti rasaasa 235 fi Kalashnikov shan argatame jechun qoodeera.Hanga oddeffannoon kun qophaa’utti tiwiitara kun gara yerroo dhibaa kan qoodame yoo ta’u, namoota gerraa kuma digdamatti ilaalameera.

haqchekin suuraa kana ilaalee odeeffannoo kana akka hin deeggarre mirkaneessee, soba jedheera. 

Guraandhala 14, 2015 Angafa Phaaphaasota Mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa duraanii hayyama Sinodosii Mana Kiristaanaa malee Phaaphaasota adda addaa muudaniiru.

Angafa Phaaphaasiin Mana Lubummaa Kibba Lixaa Showaa fi luboonni  lama waliin ta’uun naannoolee Oromiyaa fi Kibba Itiyoophiyaa gara garaa keessatti luboonni gara 26 muudaniiru. Kana malees karaa Abune Sawiros gara 70 phaaphaasonni naannoo Oromiyaa waldoota adda addaatti ramadamaniiru.

kanan booda Sinodoosiin mana amantaa Ortodoksii Itiyoophiyaa dhimma kana irratti walga’ii ariifachiisaa waamuun Phaaphaasota eeyyama mana kiristaanaa malee muudamanii fi namoota muudaman kana keessatti hirmaatan hunda balaaleffate jirttii.

Kana malees, Sinodoosiin Mana Kiristaanaa, Abuunee Saawiroosii fi phaaphaasota biroo seera Mana Kiristaanaa cabsuu isnaaniitiin miseesummaa irraa kaasstee jiirtii.

Luboonni mana amantaa ortodoksii irraa kan adda bahanii, Mana Kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa irraa luboonni garra kudhalema ken ta’an akka balaaleffateni fi hooji irraa dhoruu issani beeksissanii jirani, Kana kessa Obbo abune abrhamilen tokko dha.

Barreeffamni Twitter qoodame kun, meeshaan waraanaa fi rasaasni seeraan alaa ken ta’ee  akka manna jireenyaa obbo abune abrham kessatii argame qoodeera, Kana malees, barreeffamni Twitter kun qawween haleellaa Kalashnikov shan rasaasa 235 akka argamuu issa  barreeffame qoodeemera.

Haa ta’u malee haqchekin odeeffannoo akkaawuntii Tiwiitterrii kanaan qoodame ilaalee suuraan kan qoodame kun  yeroon isaa kan darbee fi odeeffannoo sana kan hin deeggarre ta’uu argateera.

Suuraan jalqabaa kun marsariitii hoteelota Addis Ababa beeksisu irraa kan fudhatame yoo ta’u, akka marsariitichi jedhutti suuraan kun keessa hoteela Sheger Royal kan naannoo Boolee Addis Ababaatti argamu agarsiisa.

Suuraan lammaffaan ammoo Adoolessa 20, 2013 marsariitiioduu irratti kan qoodame yoo ta’u, odeffannoon kun Hindiin Raashiyaa waliin waliigaltee Kalashnikov 770,000 bitachuuf mallatteessite agarsiisa.

Fakkiin sadaffaan immoo kan obbo abune Abrahaam ta’uun ken bekkamudha.Sababa kanaan haqchekiin  maxxansa akkaawuntii Twitter kanaa qoratee soba jedheera.effannoo kana akka hin deeggarre mirkaneessee, soba jedheera.

Similar Posts