Barreeffamni Telegram tokko chaanaalii Telegram miseensota kuma afur ol qabu irratti maxxansa isaanii keessatti “humnoonni Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) naannoo daangaa Tigraay fi Amaaraatti haleellaa haaraa bane” jechuun ba’e.

Maxxansi kun kan mul’ate humnoota wayyaanee fi humnoota federaalaan durfaman gidduutti waraanni deebi’ee akka jalqabamu sodaatamu gidduutti.

Haa ta’u malee, HaqCheck suuraa kana qorachuun, loltoota gidduutti waraana haaraa akka hin agarsiifne mirkaneesse.

Waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa fi humnoota michuu isaa gidduutti yeroo dheeraaf adeemsifamaa ture furmaata hin arganne.

Mootummaan federaalaan araarri namoomaa labsamee, ji’oota muraasa duras wayyaaneen raggaasifameera. Kunis akka calaqqisa abdii fi karaa carraa marii nagaa fi waldhabdee hidhannoo karaa nagaa deebisanii dhaabuutti ilaalameera.

Dura taa’aa TPLF Debretsion Gabremika’el fi Ministirri Muummee Itiyoophiyaa Abiy waraanni erga labsamee booda kallattiin bilbilaan waliin haasa’uu isaaniis gabaasni hin mirkanoofne gabaasee ture.

Akka Sagalee YouTube irratti gadhiifameen, hogganaan waraanaa olaanaa raayyaa waraanaa TPLF tokko kallattiin mariin akka jiru ibsuun, inniifi Taaddasaa Weredeen Moorisiyaatti hoogganaa ENDF kan ta’an Birhaanuu Juulaa waliin akka wal argan ibsaniiru.

Birhaanuu Juulaan gaafataman, hoggantoota waraanaa olaanoo Wayyaanee waliin wal argine jechuun haale

TPLF karaan dippilomaasii waraana kana xumuruuf yoo fashalaa’e karaa waraanaa akka barbaaddu kan agarsiisu karaa biraatti akka gargaaramtu ibsaa turte. TPLF gargaarsi Tigraay akka hin seenne mootummaa federaalaa fi qaamota naannichaa ugguraa jechuun himachaa kan turte yoo ta’u, gargaarsi tibbana ga’e fedhii sanaa gadi ta’uu komattee jirti.

Torban tokko dura Ministirri Muummee Abiy humnoota ENDF magaalaa Humeraa keessa jiran daawwachuun haala isaa ilaalaniiru.

Gama biraatiin Tigraay keessatti magaalota hedduu keessatti konfiraansiin ummataa gaggeeffameera. Debretsion Gebremikaa’ell, Fatlaweerk Gabregziyaabiher, Geetachaw Raddaa, fi Alam Gabrawaahd dabalatee hoggantoonni TPLF olaanoon waltajjiiwwan ummataa hoogganuun haasaa taasisaniiru.

Debretsion Gebremichael Caamsaa 10, 2022 magaalaa Mekelleetti walga’ii taasisaniin, karaan karaa nagaa waraana kana furuuf gargaaru duraanuu dhumee jiraachuu ibsuun, ummanni ‘waltajjii xumuraa’f akka qophaa’u waamicha dhiyeessaniiru.

Gabaasni weeraras mul’atee jira, waraana guutuun deebi’ee eegaluu mala jedhamee sodaan jira.

Duubbee kanaan daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti weerarri raawwatameera jechuun barreeffamni Telegram tokko bahe. Barreeffamni kun himannaa kana mirkaneessuuf jecha suuraa fayyadameera.

Haa ta’u malee, HaqCheck suuraan kun kan durii akka ta’ee fi himannaa kana akka hin mirkaneessine mirkaneessee jira.Suuraan kun waggoota kurnan lama dura yeroo waraana daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa kan kaafame yoo ta’u, bara 2019 maxxanfame. Barreeffama waa’ee jijjiirama hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa waraana daangaa irraa kaasee hanga walitti dhiyeenya tibbanaatti barreeffame keessatti fayyadameera.

Viidiyoo YouTube ji’a waxabajii 2021 ALA  gadhiifame irrattis suuraan walfakkaataan humni Wayyaanee ‘humna diinaa’ rukute jechuun sobaan fayyadamee ture.

Kanaafuu, HaqCheck suuraa sirrii hin taane fayyadamuu isaatiin maxxansa kanaa SOBA jedhee madaaleera.

Similar Posts