Gaafa guyyaa ebla 18,ALA barrefamni eritiraan yeroo dhihootti waraanashe naannoo Tigray kessaa basuuf waliigaltetti jedhu bahee ture.

Odduun kuniis barreeffama Amaariffattin ‘’gara xumura jalqabaatti dhiyaacha jira. Oromiyaaf ni qabsoona warra jeedhuuf yeroon amma caalu hin jiru” kan jedhu raabsamaa ture. Namoonni baayyes maxxansaa oduu kanaaratti sochii baayye kenanii yeroo 6 ol rabsaniiru. 

Haata’u malee Haqcheek oduu kana qoratee kan durii ta’uu isaa fi rooytars kan maxxanse ta’uu isaa hubateera.

Erga guyyaa sadaasa 3,2020 ALA jalqabee waldhabiin hidhanaa adda bilisuumma ummata tigiraay (TPLF) fi mootummaa itoophiyaa jiddu jira ture.

Moottuman Eritiriyaa waldhabii lamaan jiddu jiruuf Mootummaa Itoopiyaaf hoogganee dhaabatee ture. Hawaasa adugnaaleessaatii Eritiraan waraanashe Moottumaa naannoo Tigiraay keessaa akka baaftu irra dadeebbin dhaamicha godhameefi ture. 

Yeroo dhihootti Moottumaan Itoopiyaa fi TPLF waliigaltee irra gahaaniru. Yeroo kana irraa jalqabee, ji’oota booda gargaarsi namuuma gara Tigiraayitti galuu isaa gabaasameera.

Haaluma kana irratti maxxansi dogogoraa fesbuukki irratti “Eritiraan yeroo dhihoo keessatti waraanashe naannooo Tigiraay keessaa basuuf waliigalteeti” kan jedhu maxxanfamee ture. Maxxansi dogogoraa  maxxanfamee kun  kallattiidhan barrefamasaa ibsuudhabulee namooni Eritiraan waraanashe Itoopiyaatii baasuf akka ta’e akka hubatan godheera.

Haata’u malee, oduun “Eritiraan waraanashe Itoopiyaatii basuuf waliigalte” jedhu kan duriidha. Suuran oduus waggaa tokko dura rooytersin kan fudhatameera.

Ebla 16, 2021 ALA, Eritiraan xalayaa irratti  mana maree moottuummoota gamtoomaniif waraanishe akka itoopiyaa keessa jirtu beeksiistee, naanoo Tigiraay keessamoo akka basuuf waliigalte bareesiteefii turte. Odduun kunis rooytersiin gabaafamee ture. Haata’u malee fesbuukii irratti oddun kun kan ammaa akka ta’eetti godhamee maxxanfamee ture, maxxansa oduu kanas Haqchek kan ture akka ta’e hubatee dogogora jedhee ramadeera.

Similar Posts