Facebook

Twitter

Telegram

LinkedIn

Email

Toori interneetaa weebsaayitii bashannanaa ‘Urban Matter’ jedhamu Caamsaa 10, 2022 barruu mata duree, “Iddoowwan hawaasa irraa fagaatanii boqotan 10” jedhu maxxanseera. Akkasumas iddoowwan boqonnaan itti fudhatamu biyyootasaa walin fi essatti boqonnaa -fudhachu akka qabnu yaada kena.

Weebsaayitiin kun akka ibsutti Haroon Laangaanoo Haroo bareedaa Naannoo Gaambeelaatti Argamu yoo ta’u namoonni doolfiinii waliin dambali’anii fi  ji’a guutuu jalatti bidiruu yaabbachuu danda’u jedha.

Haa ta’u malee, HaqCheck ibsa Haroo Laangaanoo qoratee Soba jedhee madaaleera.

Mootummaan Naannoo Gaambeellaa qabeenya bishaaniitiin kan badhaatedha. Laggeen gurguddoon naannichatti yaa’an Baaroo, Akoboo, Allewero, fi Gillo dha. 

Laggeen kunis gudguddoo waan ta’anif uumani naanoo sanaa irratti hirkatani kaayyoo jallisii fi horsiisee bulaa itti fayadamu.

Haroon Baaroo-Akoboo Baaroo jedhama, bishaan isatti ya’uus Birbir, Geeba, Soor jedhamu, Alweeroo fi Giloottimoo kan yaa’umoo Geecheb, Biitun, Beeg fi Akooboottimo kan yaa’u Kaashu jedhama.

Barreeffamni Wiikiipiidiyaa yeroo dhumaaf Ebla  8, 2022 ALA  gulaalame tokko, Itoophiyaa keessatti Haroowwan ko’ordineetin isaani mirkanaa’e 26 akka jiran fi  Haroon Chelektu, Haroon Gargori, fi Haroon Laitali Haroowwan ko’oordineettiin isaani  hin mirkanoofnedha jedha.

Haroon Laangaanoo Haroo Bishaan Qulqulluu Naannoo Oromiyaa keessatti argamu yoo ta’u, magaalaa guddittii Addis Ababa irraa gara kibbaatti kiiloo meetira 200 fagaatee daangaa Zoonii Shewaa Bahaa fi Zoonii Arsii irratti argamudha. Haroo Abijattaa irraa gara bahaatti Riiftii Guddaa Itoopiyaa keessatti argama.

Akka FAO jedhutti Haroon Langaano gosoota qurxummii shan kanneen maqaan isaanii Baarbu tanaapalajas, klariyas garipinaas (African sharp tooth catfish), Garra dambecha, Laabiyoobaarbas intarmediyaas, Oriyokroomis niilootiks jedhaman of keessaa qaba.

Gosoota Qurxummii adda addaa Haroo Langanoo keessatti argaman

Baarbu tanaapalajas Link

klariyas garipinaas  Link

Garra dambecha Link 

Laabiyoobaarbas intarmediyaas Link 

Oriyokroomis niilootiks Link

Haroon Laangaanoo bineensota bosonaa adda addaa baayye qabudha. Bineensonni as jiraatan Dolfiniin ala gosoota qurxummii biyya keessaa lakkoofsa hin qabne kan jiraatan siʼa taʼu, bineensonni akka roobii,jaldeessa,weeni, ‘warthogs’, fi simbirroota adda addaa kan dabalatudha.

Link madda suuraa

Link madda suuraa  

Itiyoophiyaan bakkeewwan addaa addunyaa irratti daawwachuuf gorfaman keessaa tokko ta’us, fiixeewwan gaarreen kaabaa irraa kaasee hanga Danakil fi Haroowwan dinqisiisoo ta’anitti. Odeeffannoon dogoggoraa maxxanfame kun” haroon Langaano mana galaanaa ta’uu isaa fi Doolfiinin kan itti argamu akkasumas naannoo Gambellaakessati akka argamu hima. Kanaaf HaqCheck barruu dhiyaate deebisee sakatta’ee Soba ta’uu isaa mirkanesera

Similar Posts