Miidiyaaleen mootummaatti dhiyoo ta’an kan akka Itoophiyaan broodkast korporeeshin fi Itoophiyaan Niiwis Ejensii fuulla feesbuukii isaani irratti akka Itoophiyaan saatalayitti lamaffa ishee gara Orbititti erguuf qopha’aa jirtu qodanirru.

Fuulli feesbuukii lamaani gara dhibbaa shan ta’u qodamerra. Akkasuumas gara kuma kudhanii ta’u yaada fayyadamtoota feesbuukii irra fudhaterra.

Haata’u malee, akka HaqCheck qorattefi mirkanneessetti, Itoophiyaan Saatalayitti ishee lamaffa gara orbititti waggaa lama dura ergiitetii. Kanaafu, yaada Itoophiyaan saatalayitti ishee lamaffa gara Orbititti erguuf jedhu akka soba ta’ee, HaqCheck mirkanneesserra.

Itoophiyaan saatalayitti ishee jalqabaa gara hawwatti kan ergitte gafa mudde 2019 dha. Saatalayitti gara hawwatti ergamitte kun immoo hubattu riimoot seensiing Saatalayitti dha. Saatalayittin gara sammitti gadhiifamtee kun ETRSS-1 kan jedhamtuu fi kan biyyaa chayinattii hojjatamitte dha. Saatalayitti kun kan gadhiifametti dammee Tayiiwaan Saatalayitti laawunchaar, Chaayina irraa dha.

Saatalayittin Itoophiyaa jalqabaa kun dollaraa torba ol kan gadhiifamte dha. Baasi saatalayitti kan harkaa caaluu kan malqaa baase hojjatee mootuumaa chaayinaa dha. Saatalayittin kun kan hojjatamee haala qilleensaa fi Oomishalee nyaataa hordofuufi. Saatalayittin kun kan kalaqamee Akkadamii Chaayinaa ispeesii Teekinoolojii jedhamuuni dha. Pirojeektiin kun wal-ta’iinsa garee saaynisistoota Itoophiyaa 21 ta’an fi wali-galtee shakalsisa Itoophiyaa fi chaayinaa jidduutti ta’en.

Link

Waggaa booda ergaa Saatalayittin jalqabaa gara hawwatti gadhiifame booda,Itoophiyaan saatalayitti lammaffaa ishee gafa mudde 2020 ergitetti. Saatalayittin ET-Smart-RSS jedhamuu kun kan gadhiifame chaayinaa Weenchang Ispaaskraaft irraa dha. Diizaayiniin Saatalayitti kan jalqabaa Itophiyaatti hojjatamee, garuu hojii teekinikaa isaa kan hojjatamee wal-ta’insaa Ekispeertii chaayinoota walliin.

Miidiyaaleen mootuumaatti dhiheenyaa qaban kan akka Itoophiyaan broodkast korporeeshin fi Itoophiyaan Niiwis Ejensii, akka Itoophiyaan saatalayitti ishee lammaffaa gara hawwatti gadhiisuuf jirtu gabaasanii turan.

Haata’u malee, akka HaqCheck qoratteti fi mirkanneessetti Itoophiyaan saatalayitti lammaffaa ishee 2020 ergitte.

Akka gabaasalee miidiyaa agarsiisaniiti, Itoophiyaan saatalayitti ishee sadaffaa yeroo dhiyootti erguuf akka jirtu akkeka. Saatalayittin  amma ergaamuuf jedhu kun dandeeti suuraa kaasu gudda qaba, kaneen duraa gadhiifaman caalaa.

HaqCheck bilbilaan Af-gaffi  Yeshuurun Alaamayoo (PhD), Ittan daarikiterii Itoophiyaan Ispaas saaynsii fi teekinoolojii Instituti, wallin godhe ture. Akka HaqCheck isaan irraa mirkanneessetti, Itoophiyaan saatalayitti ishee lammaffaa ergitte, isaa sadaffa erguuf qophii irraa akka jirtu hubachiiserra.

Kanaafu, HaqCheck poostii miidiyaalee lamaniin godhamme soba ta’u isaa mirkanneesserra.

Similar Posts