Fuulla Feesbuukii hordoftoota kuma 40 ol qabu tokko suuraa maxxansee yeroo dhiyoo kana mootummaan Itoophiyaa Finoteselam itti haleela qilleensarraa raawwachuun daa’imman umuriin isaanii waggaa sadii ta’e dabalatee namoota nagaa 270 ajjeesuu isaa ibsaa.

Barreeffamni Feesbuukii kun waltajjii kana irratti kan baay’ee faffaca’e ta’ee,yeroo 30tti dhihaatu kan qoodame yoo ta’u, yeroo barreeffamni kun maxxanfamu deebii jaallachuu150 ol argateera.

Haa ta’u malee, HaqCheck maxxansa kana sakatta’ee suuraan sun kan yeroon isa turee ta’uu fi biyyaa kenyaa kan hin ta’iin akkasumas himannaa kana kan hin deeggarre ta’u isaa mirkaneesseera.

Halaa kanan HaqCheck himannaa kana Soba taasiseera.

Waldhabdeen hidhannoo waraana mootummaa fi garee milishaa Faanoo gidduutti naannoo Amaaraatti itti fufee ture.erga inni duraa humnoonni waraana gartokkee naannoo meeshaa waraana hiikkanii dhaabbilee nageenyaa biroo kan akka waraanaa, poolisii federaalaa, ykn humnoota poolisii naannootti akka makaman ajaje.

Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labse erga gareen milishaa hidhatee naannoo naannichaa hedduu to’atanii booda.

Hagayya 11, 2023, walitti bu’iinsi naannoo Amaaraatti deemaa tureen lubbuu namoota hedduu galaaffachuu gabaasaaleen fi maxxansaalee miidiyaa hawaasaa agarsiisaniruu.

Mootummaan haleela faallaa erga raawwateen booda magaalota gurguddoo hidhattoota Faanoo jalaa deebisee qabachuu danda’eera. Haa ta’u malee, naannichatti walitti bu’iinsi fi wal-dhabdeen hidhannoo itti fufe akka ture gabaasaaleen ni mul’isu.

Haala kana kessattii, barreeffama feesbuukii tokko hagayya 11,2023 kan bahee, suuraa Humni Qilleensaa Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa Zoonii Goojjaam Lixaa Finote Selam keessatti haleellaa raawwachuun lammiilee nagaa 270 galaafate jedhu waliin suuraa qooduun ture.

Himata kana mirkaneessuuf HaqCheck Google reverse image search fayyadameera. Sababa kanaan suuraan kun kanaan dura bitootessa 21, 2023 Feesbuukii irratti maxxanfamee argamera.

Kanaafuu, HaqCheck suuraa sirrii hin taane fayyadamuu isaatiin barreeffama kana Soba jedhee jirra.

Similar Posts