Gaafa guyyaa ebla 4,2022 ALF fuulli fesbuukiin hordoftoota 2,100,000 qabu barruun “weerari lafa seerala dhumataa yeroo dhufu amma irrati naannoo lammi kuraa keessatti bakka olmaa dargagoo maqaa qotee bulaatiin fayiidaa dhunfaa addaaf oolaa jira, naannoo hayaatiti bakka taphanaa ijoolee kan ta’e ganama irratti qotamee argame” jedhu tokko suuraa waliin qoodeera.

Maxxansiin kuniis hanga baruun kun bahuuti yeroo 114 qoodame, laykiii kuma 1.2 argateera.Haata’u malee Haqchek maxxansicha hubatee SOBA ta’u isaa dhugoomseera.

Dhihootti magaalaa finfinee keessati baayinaan naanno qaallitti, lammii kuraa, boolee, fi nifaasilk saamichi lafa seera alaa akka jiru argameera. 

Akka gabaasni partiin fallaa guddaa tokko gabaasse agarsiisutti saamichi lafaa kan ta’e warra lafti kan wara keenyaati, isaanis kaassa tokko malee qa’ee isaanitti buqa’an jedhuuni, Akkkasumas gabaasichi gochi seerala kun dalaalootan fi bulchaa magalichaa fi aaniichatin akka raawatame gabaasa. 

Haq Chek maxxansicha xiinxalee suuran ibsamicha ragasuuf maxxanfame akka barreeffama durii gaafa guyaa 29,2019 “direen kubba milaa finfinee warra yeroon kenya jedhun gara lafa qotiisatti jijiramaa jira” kan jedhu irra akka fudhatame ragaassera.

Sanaa booda, haq chek suuraan barreefama deegarruf facebook irratti maxxanfame kan durii fi haala amma naanoon sun irra jiru walin akka wal hin qabanne hubateera.

Kanaafuuu haqchek suuran barruu deegarruf maxxanfame kun SOBA ta’u isaa dhuugomseera.

Similar Posts