Tiwiitarooni lama hordooftoota 225,000 ol kan qaban gaafa guyyaa bitooteesa 13,2022 ALF toora intarneeti twitter irratti garaagarummaa daqiqaa lamaan irra dadeebi’anii yeroo 800 fi 1300 jechama 88 fi 331 maxxansaniru.

Namooni lamaan irra dadeebi’anii toora intarneeta irratti maxxansan ibsama garaa garaa fayyadamuun toora intarneeta irratti qoodaniiru. Isaanis websaayitii ibsama barruu  akkaawuntii abbaattin barra’e gaazexxessa  fi barressaa beekamaa maxxansaniiru. Barreefamni kuniis wa’ee tigiraay keessatti du’a namoota gara kuma dhibbaa ta’an beela namtolcheettin ta’uu malu beekaa univarsiitii dheeree gabaasa. 

Haata’u malee haqcheck suuran barreefama twitter irra jiru deeggaruuf maxxanfame kan duuri fi haala itoopiyaan amma irra jirtu akka hin ibsine mirkaneesera.

Loli humna addaa tigraay fi moottumaa fedaralaa sadaasa 3,2020 ALF yeroo humni eegumsi  tigiraay moora izii kaaba rayyaa ittisa moottumaa fi waajjira mummee isaani irratti haleellaa geessise jalqabe.

Amnesty international moottummaa federaala itoopiyaa tigiraayif waan gargaarsa namuumaa, akkasumas nyaata, qoricha, fi boba’aa akka hin seene dhorkeef yakkaa ture.

Haanqinni nyaataa naannoo kanaas namoota milliyoon 5 ol ta’an beelaf saaxileera.

Haata’u malee partiin bulchaa badhaadhinaa lola jiru karaa nagaatin hiiku barbaadulee  ammayu looli fi balaan qaqabu itti fufaa jira.

Haqcheck suura kana galagalchee(reverse) toora intarneetaraa yoo barbaadu websaayitii rooytresr gaafa guyyaa fulbaana 9,2016 looli itoophiyaa kaaba jalqabu isaa dura maxxansee ta’u issa hubateera.

Royters akka gabaasetti suuri kun suura Mucaa hanqina nyaataatiin midhamee  hospitaala red seaport magaalaa houdieda,Yeman keessa sireera ciisudha. Suuran kunis kan ka’e suura kaasaa royters abduljabbar zeyad kan jedhamuni.

Suura duraa

Xumurarattis Haqcheck suuran kun bitooteesa 21,2022 ALF akka barreesitootan jijirame dhugoomsra.

Kanaafuu haqcheck suuran barreefama deegaruuf maxxanfame kun kan durii fi qabiyee bareefamaa walin wal hin fakkaatu jechun SOBA jedhee ramadeera.

Similar Posts