Fuulli feesbuukii fi tiwiiterrii gafa mudde 3 fi 4 2022, dirree soshal miidiyaa irrattii akkaa naannoo wallaggaatti namoonnii ajjeeffamaanitti qoda turan. Fuulla feesbuukii irrattii namoonii ajjeefamani akkaa dhalaatoota Amhaaraa ta’an qoderra. Akkowuntii tiwiiterrii immoo namoonnii ajjeefamani akkaa dhalaatoota saba Oromootti gabaafamerra.

Poostii lamaan kun dirree soshal miidiyaa irrattii qodamerra. Akkasummas yaada ijoo ta’e tureera.

Haa ta’u iyyuu, akkaa HaqCheck qoratteti suuraan raabsame kun namoota wallaggaatti ajjeefaman jedhamani hin agarsiisu, soba ta’unsaa mirkana’erra. Kanaafu, Suuraan akkaa namoonnii ajjeefamani akkeku kun dirree tiwiiterrii fi feesbuukii irrattii raabsame soba ta’unsaa mirkana’erra.

Akkaa gabaasa miidiyaatti, waraanii mootuumaa Itoophiyaa fi Waraana bilisuummaa Oromoo (WBO), kan mootuumaa Itoophiyaa “shanee” jedhu jidduutti adeemsifama jira.

Walitti bu’iinsii fi jequumsi kutaa biyyaa wallaggaa, Oromiyaatti irraa deddebiin ka’aa tureera. Dhalaatoota sabaan Oromoo fi Amhaaraa naannoo ta’an wallaggaatti ajjeeffama turan.

Mootuumaan itoophiya ajjechaa kanaa kan raawwate fi itti gaafatamu “ABO-Shanee” jecha ture. Waraanii Bilisuummaa Oromoo immoo Ajjeechaa kanaa kan raawwate fi itti gafaatamu mootuumaa Itoophiyaatti jechuun himataa.

Waraanii yeroo dhiyootti Oromiyaa keessatti fi dangaa Oromiyaa fi Amhaaraa jidduutti adeemsifama jiru gabaafamee jira.

Akkaa miidiyaa biyyaa keessa, Addis Istaandard gabaasetti, gafa mudde 3, 2022 gabaasetti, gareen faanoo namoota hedduu kiramuu baha wallaggaatti gafa sadaasa 25 fi 29,  2022 ajjeeserra jedhe gabaase ture.

Haala kanaan, Suuraa namoota ajjeefamani iddoo wallaggaatti jechuun kan dirree soshal miidiyaa irrattii gabaafe fayyadamtoota feesbuukii fi tiwiiterriittin.

Fuulli feesbuukii namoonnii ajjeefamani dhalaatoota saban Amhaaraa kan ta’an jiraattota wallaggaa akkaa ta’anii kan gabaafamee. Fuulli tiwiiterrii immoo namoonnii ajjeefamani Suuraan argaman Qotee-bultoota Oromoo wallaggaa garee faanoon akkaa ajjeeffaman kan hubachiisu dha.

Fayyadamtoonni feesbuukii fi tiwiiterrii suuraa tokkoo kan fayyadamaan namoonnii ajjeefamani eenyuffa akkaa ta’an hubachiisuuf.

Haa ta’u iyyuu, akkaa HaqCheck qoratteti suurii raabsame kun namoota wallaggaatti ajjeefamani jedhaan akkaa hin agarsiisane dha, dhalaatoota Oromoos Amhaaraas akkaa hin tane dha.

Suuraan raabsame kun suuraa ture fi dhugaa kan hin tane ta’unsaa mirkanaaweera. Suuraan kun kan fudhatamee poostii gafa fulbanaa 20, 2022 ta’ee irraa dha. Suuraan kun kan maxxanfame barruu Amhaarii wallaggaatti ajjeeffame jechuun barreeffamerra dha.Kanaafu, HaqCheck akkaa suuraan kun soba ta’e mirkanneesserra.

Similar Posts