Gaafa guyyaa bitootesa 13,2022 ALF  toorri  intarneetaa twitter barruu mata dureen isaa yeroo dhihootti mana walloo keessaati gubate jechuun suuran deegaruun maxxanseera. kunis kan ta’e  looltoota amaraattin yoo ta’u Manooni gubatanis kan dhalatoota oromoo jiraattoota walloo anaa daaroti jedheera.

Haata’u malee Haqcheck maxxansicha hubatee suraan toora intarneeti twitter barruu deegaruuf  walqabate jiru kan durii fi mana yeroo dhihoo walloo keessatti gubate akka hin taane mirkaneesera.

mootummaa naanno Amaaraa keessati godiini addaa bakka baayinaaan dhalatooni oromoo qubatan  jira. Goddini kuni fi Naannoon mootummaa Amaaraa kunis baayinaan jeequmsaan beekama.

Waggaa tokko dura godina addaa Oromiya fi daangaa godina shawaa Kaaba irrati  looli ka’ee  ajjeechan namoota baay’ee  fi barbadiin qabeenyaa akkasumas  mana irratti qaqabeera.

Akka mataduree arman olii toori intarneeti twitter ibseeti yeroo dhihooti manni looltooni Amaaraa guban, mana jiraatoota oromoo walloo keessa jiraatan ta’u isaa hima.

Toori intarneeta twitters deggarsa barruu baraa’ef suura mana gubachaa jiru  kana maxxanseera.

Haata’u malee maxxansi  suura kanaa mudanoo yeroo dhihoo  osoo hin taane maxxansa waggaa tokko fi ji’oota tiqqoo dura gaafa muddee  23 ALF  intarneeta adda addaa irraatti mata duree “ ajjeechaa hudduminaanii moottumaa naannoo benishangul gumuz” irraa kan fudhatamera.

Kanaafuu Haqcheck suuran barruu deegaruuf  maxxanfame SOBA ta’uu isaa mirkaneeseera.

Similar Posts