Facebook

Twitter

Telegram

LinkedIn

Email

Akkaawuntiin Feesbuukii aktiivistii beekamaa hordoftoota kuma 180 ol qabu tokkoo maxxansa” mootummaan Ertiraa akka gabaasetti TPLF halkan karaa Badmee fi Raamaa haleellaa bane, garuu loltoota isaanii kuma 13 ol dhabaniru.”  jedhu gaafa Caamsaa 08, 2022 ALA maxxanse ture. Barreeffamni kun akka oduu haaraatti kan qoodame yoo ta’u, liinkii gara madda oduu kanaatti geessu walitti qabsiifamee jira.

Hanga barreeffamni kun maxxanfamutti maxxansichi deebii 4,000 ol kan qabu yoo ta’u, yeroo 400 ol qoodameera.

Haa ta’u malee HaqCheek suuraa kana qoratee SOBA jedhee ramadeera.

Sadaasa 3, 2020 ALA  irraa eegalee Waldhabdeen hidhannoo Adda Bilisummaa Ummata Tigraay (TPLF) fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ture.

Mootummaan Ertiraas gama mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatiin waldhabdee hidhannoo kana irratti  hirmaatee ture. Hawaasa idil addunyaatii irradeddeebiin loltuu isaa mootummaa naannoo Tigraay keessaa akka baafatu gaafatamaa tureera.

Akka oduu BBC Afaan Amaaraa Caamsaa 8 ALA  ibsutti, humnoonni Tigraay naannolee Eertiraa waliin daangessan irratti haleellaa meeshaa waraanaa cimaa banuun isaa ni yaadatama. Waraana yeroo gabaabaaf taasifamu ture.

Maxxansi kun haala kanaan kan qoodame, oduu TPLF karaa Badmee fi Raamaa waraana banuu gabaase deeggaruuf yaadameeti.

However, HaqCheck can realize through its inspection that the image is not of a recent incident and was taken from a publication made years ago. The image was taken in Mar 1999 from a website that used a picture in the article entitled “Remembering the Eritrea-Ethiopia Border War”. 

Haa ta’u malee, HaqCheck suuraan kun taatee dhiheenya kanaa akka hin taanee fi maxxansa waggoota dura hojjetame irraa kan fudhatame ta’uu isaa sakatta’iinsa isaatiin hubachuu danda’era. Suuraan kun kan fudhatame, sadaasa 1999 websaayiitii barruu mata duree “Yaadachuu Waraana Daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa” jedhu keessatti suuraa fayyadame irraa kan fudhatamedha.

Waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa Caamsaa 1998 irraa kaassee hanga waxabajjii 2000tti Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti raawwatamaa ture. Eertiraa fi Itiyoophiyaan waraana kanaaf qarshii miliyoona dhibbaan lakkaa’amu baasani turan, waldhabdee kanaan dura waggoota 30f walabummaa Eertiraa Itoophiyaa jalaa baafachuuf ture bara 1991 xumurame. Bu’aan waldhabdee kanaas biyyooni lamaanu lammiilee isaanii kuma kudhaniin lakkaa’aman ajjeefamanii fi madaa’anis baayyee rakkataniiru. 

Kanaafuu, HaqCheck suuraan maxxansa kana deeggaruuf itti fayyadaman oduu dhiheenya kana akka bakka bu’uu hin dandeenye fi kan duurii ta’uu isaa mirkaneesseera kanaf SOBA jedhee ramadeera.

Similar Posts