Postiin Feesbuukii suuraa jaha waliin maxxanfame fi WBOn karaa Finfinnee fi Bahir Dar waliin qunnamu cufuu isaa ibsu midiyaa hawasaa irratti bayyinaan mul’atee ture.

Poostichi Hagayya 7,2013 ALI maxxanfame WBOn torbee dura akka akeekkachiisaa turee ibsa.

Haqcheck Poostichaafi Suuraa qoratee SOBA Jedhee madale.

Asfaaltiin Finfinnee fi kapitaala naannoo Amaaraa Bahir Dar waliin qunnamu Hagayaa 7 2013 ALI sababa jogoo lafaatin cufame. Sababni cufiinsi isaas gaarri asfaltiicha maddii jiru irraa dhagaanifi kattaan jogoodhan irratti dhangalaa’u isaati.

Kanaafuu geejibni magaaloota lamaan jeeduu jiru yeroodhaf dhabbachuun isaa midiiyoota adda-addaan FBC, EBC fi EPA dabalee gabasame.

Dhihootti ABUT fi WBOn Mana mari bakka bu’oota Ummataatin <Shoroorkeestoota> Jedhamuunifi qaamoon lamaanis mootumma feedaralaa falmuuf michoomina uumuun galuun isaani ni yaadatama.

ABOn kutaa ABO ta’ee sibiilaam falmuun ka beekamu yoo ta’u , ABUTmoo sadasaa 2013 ALI irraa kaasee Mootummaa  feedaralaa waliin lola keessaa jirudha.

Poostin Midiyaan hawaasa erga guyyoottan loltoonni lamaan michoomina umaan booda ummame. Poostiin kan kaasus karichi Hagayya 6, 2013 ALI halkaan baqaqsanihodhuu lolaa ABOtiin cufamuu isaati.

Haata’u malee suuraan Poosttichi fayyadame kun akka midiyoota adda-addaa irrati gabasameeti karaan Finfinnee – Gojjaam geesu sababa jogoo lafaatin cufame.

Kanafuu Haqcheck suuraa gogoogoraa fayyadamuu isaatin Poosticha SOBA jedhee madale.

Similar Posts