Tooftaalee Odeeffannoo Sobaa Damee Gorsa Barnoota Biyya Alaa 
Xiinxala

Tooftaalee Odeeffannoo Sobaa Damee Gorsa Barnoota Biyya Alaa 

Ministeerri Barnoota Itiyoophiyaa ga’umsa barattootaa madaaluuf qormaata kutaa 12ffaa ykn seensa yuunivarsiitii dabalatee madaallii sadarkaa isa eeggate ni gaggessa. Waggoota dhiyoo asitti sadarkaan darbiinsa waliigalaa hir’ina guddaa kan argisisee yoo ta’u, kunis yaaddoo gudda uumeera. Kufaatiin kun barattoonni karaalee filannoo barnoota olaanoo akka qoratan kan taasise yoo ta’u, fedhiin carraa barnoota biyya alaa akka dabalus…

Itiyoophiyaan lafaan hin marfamne qarqara galaanaa akka argattu seerri idil-addunyaa wabii ni kennaa?
Xiinxala

Itiyoophiyaan lafaan hin marfamne qarqara galaanaa akka argattu seerri idil-addunyaa wabii ni kennaa?

Qondaaltonni mootummaa Itiyoophiyaa fi miidiyaaleen walitti hidhamiinsa qaban biyyattiin qarqara galaanaa akka barbaaddu ibsaniiru. Muummicha ministera Dr Abiy Ahmed Itiyoophiyaan karaa Galaana Diimaa ykn Galaana Hindiitiin galaana seenuu akka qabdu cimsanii dubbataniiru tura. Dabalatan Mootummaan biyyoonni ollaa dhimma kanarratti akka mari’atan dhaamaniiru.  Himata fi mata duree himannaawwanii [maxxansa X: hidhaa] [Viidiyoo YouTube: (link) hidhaa] HaqCheck…

Is Ethiopia’s economy bigger than its neighbors combined?
Xiinxala

Diinagdeen Itiyoophiyaa biyyoota ollaa ishee walitti qabame caalaa guddaadhaa?

Muummicha ministera Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahmed diinagdeen Itiyoophiyaa waggoota shan dura Afrikaa Bahaa keessatti sadarkaa lammaffarra kan turte yoo ta’u, amma kan biyyoota ollaa ishee walitti qabamanii caaleraa jedhan. Dr Abiy mormii bal’aa hordofuun Ebla bara 2011 aangoo kan qabatani yoo ta’u, badhaadhina fi dimokraatawaa guddisuuf haaromsa diinagdee fi siyaasaa waadaa seenanii ture. Mootummaan Itiyoophiyaa…

PM Abiy Ahmed Fact-checked: Had Ethiopia's GDP Doubled in Five Years?
Xiinxala

Muummicha Ministeraa Dr Abiy Ahmed dhugaa isani qoratamee : Waggoota Shan Keessatti GDPn Itiyoophiyaa Dachaa dhan dabaleraa?

Himata: Muummicha Ministeraa Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahmed waggaa shan keessatti GDPn Itoophiyaa dachaadhan dabalu isa himatan. Murtii: Dogoggora. GDPn Itiyoophiyaa waggaa shan keessatti dachaa lama hin daballe, GDP qabatamaas ta’e doolaara Ameerikaatiinis.  Guyyaa Raayyaa ittisa biyyaa 116ffaa Onkoloolessa 15, 2016 kabajame irratti Muummichi ministeera Dr Abiy Ahmed akka jedhanitti: “Itiyoophiyaan, seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif…

Viidiyoon kun warrani Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaa yeroo reeban agarsiisaa?
Xiinxala

Viidiyoon kun warrani Itiyoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaa yeroo reeban agarsiisaa?

Akkawuntin X (Twitter) hordoftoota kuma 14 ol qabu tokko viidiyoo Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa dhihoo kana naannoo Amaaraa kessatti lammiilee nagaa reebaa jiran jechuun qoodeera. Barreffamni X (Twitter) kun waltajjii kanarratti kan bayyee faffaca’ee yoo ta’u,yeroo barreeffamni kun maxxanfamutti dawwattota kuma 12 ol argateera. Yeroo 400 oli immo irra deebi’amee kan maxxanfame yoo ta’u, deebii…

Suuraan Daa’imni tokko yeroo ayyaana Daamaraatti butamteetii jedhu kun Soba dha.
Xiinxala

Suuraan Daa’imni tokko yeroo ayyaana Daamaraatti butamteetii jedhu kun Soba dha.

Fuulli Feesbuukii tokko suuraa daa’imni tokko yeroo ayyaana Daamaraatti uffata halluu magariisa, keelloo fi diimaa qabu uffatte jirtuu warra ishee irraa butamtee poolisoota federaalaatiin to’annoo jala oolte jechuudhan qoodeera. Barreeffamni kun miidiyaa hawaasaa irratti bal’inaan kan qoodame yoo ta’u, HaqCheck karaa telegram bot isaatiin himannaa kana wajjin odeffanoo wal fakkaatu argateera. Haa ta’u malee HaqCheck…

Mirkaneessuu Herrega Miidiyaa Hawaasaa fi Hiika isaa
Xiinxala

Mirkaneessuu Herrega Miidiyaa Hawaasaa fi Hiika isaa

Addunyaa digitala har’aa keessatti, waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa meeshaalee humna guddaa qaban haasaa ummataaf ta’uudhan namoota addunyaa guutuu walitti hidheraa. Haa ta’u malee, dhiibbaan isa guddachaa dhufuu isatin barbaachisummaan amanamummaa fi dhugummaa barbaachisaa ta’aa dhufeera. Jijjiirama dijitaalaa kanaa wiirtuun adeemsi mirkaneessuu kan jiru yoo ta’u, kunis mala marsariitiiwwan miidiyaa hawaasaatiin seera qabeessummaa fi dhugummaa herrega fayyadamtootaa…

SOBA: Suuraan kun milishaan Oromoo gandoota Somaalee yeroo haleelan agarsiisaa?
Xiinxala

SOBA: Suuraan kun milishaan Oromoo gandoota Somaalee yeroo haleelan agarsiisaa?

Fuulli X (maqaa isa duridhaan Twitter)  hordoftoota hedduu qabu tokko suuraa Adoolessa 18, 2023 qooderatti, milishaan Oromoo gandoota Somaalee fi kaampii baqattoota Somaalee guddicha naannoo sana jiru irratti haleellaa raawwatan agarsiisa jechuun qoodera. Fuulli X kun haleellaan kan rawwatama jiru deggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatin fi kaka’umsa saamicha lafaatiin akka ta’e ibseera. Tiwiitiin kun gara yeroo…

SOBA: Viidiyoon kun Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa hidhattoonni Faanoo meeshaa ENDF to’annoo jala oolchaniiru jedhaniruu?
Xiinxala

SOBA: Viidiyoon kun Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa hidhattoonni Faanoo meeshaa ENDF to’annoo jala oolchaniiru jedhaniruu?

Fuulli Feesbuukii hordoftoota kuma 5 ol qabu tokko Hagayya 28, 2023 viidiyoo Hogganaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Itiyoophiyaa (ENDF), Fiildii Maarshaal Birhanuu Juulaa akka jedhanitti hidhattoonni Faanoo meeshaa waraana ENDF fi taankii dabalatee to’annoo jala oolchaniiru kan jedhu qoodeera. Barreeffamni Feesbuukii kun waltajjii kanarratti kan bayyee faffaca’ee kan ture yoo ta’u, yeroo barreeffamni kun maxxanfamutti daawwattoota…

SOBA: Viidiyoon kun Kiristaan ​​Taadellee hidhaa keessa bahuu isaa mirkaneessaa?
Xiinxala

SOBA: Viidiyoon kun Kiristaan ​​Taadellee hidhaa keessa bahuu isaa mirkaneessaa?

Fuulli TikTok hordoftoota kuma 12 ol qabu tokko Hagayya 9, 2023, viidiyoo miseensi Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa kan ta’an Kiristaan ​​Taadellee hidhaa keessaa gadhiifaman kan jedhu viidiyoo wajiin qoodeera. Barreeffamni tiktokin kun waltajii kanarratti kan bayyee faffaca’ee fi dawwataa bayyee kan argate yoo ta’u, yeroo barreeffamni kun maxxanfamu si’aa 3439 qoodamera. Haa ta’u malee…

Maxxansotta Durii Gulalluu: Tooftaa Odeeffannoo Sobaa Waldhabdee Amaaraa Keessatti
Xiinxala

Maxxansotta Durii Gulalluu: Tooftaa Odeeffannoo Sobaa Waldhabdee Amaaraa Keessatti

Waldhabdeen hidhannoo naannoo Amaaraa Itiyoophiyaa ji’oota darban keessa cimee itti fufe jira. Sababni battalaa walitti bu’iinsa kanaa mootummaan Itoophiyaa humnoota poolisii addaa naannolee diiguuf murteessuu isaati. Ergasii naannoon Amaaraa walitti bu’iinsaa fi hookkaraan kan liqimfame yoo ta’u, humnoota mootummaa fi milishoota Faanoo gidduutti walitti bu’iinsi uumame jirra. Waldhabdeen kun lubbuu namoota nagaa hedduu kan galaafate…

Bulchaan Baankii Biyyaalessaa Mamo Mihretu Walmadaalchisuu Reeshiyoo Liqaa fi GDP Dogoggoraa.
Xiinxala

Bulchaan Baankii Biyyaalessaa Mamo Mihretu Walmadaalchisuu Reeshiyoo Liqaa fi GDP Dogoggoraa.

Ebla 1, 2023 Bulchaan Baankii Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Mamo Mihretu gaaffiifi deebii Televizhiina FBC wajjiin godhanirru, waliin taasisaniin, Itoophiyaan liqii alaa biyyoota biroo kan akka Keeniyaa, Sudaan, fi kibbaa afrikaa, waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay’ee xiqqaadha jedhan. Akkas  jedhan “Itoophiyaan liqiin alaa Doolaara Ameerikaan biiliyoona 28. Kunis [Itophiyaa] guddina oomisha biyya keessaa (GDP) keessaa…