Fuulli Feesbuukiin hordoftoota 106,878 ol qabu tokkoo maxxanssa gaafa guyyaa Hagayya 19, 2013 ALI Afaan Amarifaatin maxxanseen, “Muummichi Minsteera Itoophiyaa Abiy Ahimad Dow’anna hojii guyyaa lamaaf gara Kooriyaa Kaaba deeman.” jadhee ture.

Postichis hanga barruun kun maxxanfamutti yeroo 730 ol yemmuu qoodamu riakshinii kuma 6 ol kan argatedha. HaqCheck maxxansi fuula feesbuukii kuna SOBA jedheera.   

Torbee dura Harayya 12 MM Abiy Ahimad dow’annaa guyyaa tokkoof gara biyyaa Turk deemani Prizidanticha Rasip Tayib Erdoogaan walin wal argani turan. Wal gahii Hooggantoota biyyoota lamaani irrattis walii galtee Lolaa dabalee waa’ee naanoo fi waa’ee dhimma walii biyyootaan lamaani irratti mari’ataniiru.

HaqCheck fakkii maxxanffame hubateera. Fakkii duubatti deebisuudhan qorachuun fakkichi jalqabaaf Biiroo Ministira Muumee Itoophiyaatin maxxanffamuu isaa, innis guyyuma kana waggaa 2 dura Hagayya 19,2011 ALI yeroo MM Abiy Ahimad Pirezidanii Kooriyaa kibba Muun Ja’e argachuuf Kooriyaa kibba See’uul gahu kan ka’e ta’uu isaa hubateera. 

Fakkii Duraa

Fakkii: Fakkiin yeroo MM Abiy Ahimad Kooriyaa kibba dow’atu kan ka’edha

Dabalataanis guyyaa Hagayya 20, 2013 ALI MM Abiy Ahimad Pirezidantii Sudaan kibbaa Salvakir Mayardit Finfinneetti simataniiru.

Hanga barruun kun maxxanffamutti  Imaala Kooriyaa kaabaatiin wal qabatee beeksiisni ifaa garee mootummatin bahe hin jiru. 

HaqCheck Muummichi Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad akka fuula feesbuukii kana irratti jedhame gara Kooriyaa kaaba akka hin deemne  dhugoomseera. Kanaafuu, maxxansi fuula feesbuukii kun SOBA jedheera.   

Similar Posts